مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه درخشش(متوسطه دوره اول و دوم) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز